fbpx

 

RODO
Obowiązek informacyjny


Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), (dalej: ,,RODO’’) mając również na uwadze prawodawstwo krajowe, informuję, Panią/Pana że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piramida Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Sikorskiego 100, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 0000196262 i posługująca się numerem NIP 6462437496, (dalej „Hotel”).

2. W celu uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zachęcamy do kontaktu drogą elektroniczną pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.
Celem i podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:

 • 3.1. wycena usługi, rezerwacja usługi oraz wykonanie usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • 3.2. rozpatrzenie ewentualnej reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • 3.3. badanie opinii Klientów dotyczącej oferowanych usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - uzasadnionym prawnie interesem Hotelu jest poznanie opinii klientów na temat świadczonych usług, aby zwiększyć jakość świadczonych usług oraz dostosować je w przyszłości do potrzeb i oczekiwań Klientów;
 • 3.4. zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i gościom Hotelu, zapobieganiu oszustwom, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnionym prawnie interesem Hotelu jest zapewnienie wszelkim osobom przebywającym na terenie Hotelu bezpieczeństwa;
 • 3.5. tworzenie rejestrów i ewidencji związanych z RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • 3.6. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - uzasadnionym interesem Hotelu jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich;
 • 3.7. administrowanie stroną internetową oraz analizowanie danych aktywności na stronie internetowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - uzasadnionym interesem Hotelu jest administrowanie stroną internetową oraz poznanie aktywności Klientów na stronie internetowej;
 • 3.8. prowadzenie działań marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator danych osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Hotelu jest marketing bezpośredni).

4. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, w każdej chwili ma Pani/Pan prawo tę zgodę cofnąć. Cofnięcie zgody nie powoduje że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięci zgody mamy prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

5. Hotel nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie, chyba że Klient wyrazi na to pisemną zgodę.

6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy wyłącznie od Pani/Pana decyzji. Informujemy jednak, iż w niektórych sytuacjach podanie danych osobowych jest konieczne celem korzystania z usług Hotelu.

7. Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych, w tym w szczególności: obsługa księgowa, obsługa informatyczna, obsługa prawna, a także w razie konieczności obsługa kuriersko-pocztowa, jak również inny pracownicy i współpracownicy Administratora. Na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu możliwe jest nałożenie na Hotel obowiązku przekazania Pani/Pana danych osobowych również innym organom lub podmiotom.

8. Hotel Przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie przez okres czasu, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel, a w szczególności do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonywaniem zobowiązań umownych. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte, zniszczone lub zanonimizowane.

9. Informujemy, iż korzystamy z usług i technologii, oferowanych m. in. przez Facebook, Microsoft czy Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie. Zapewniamy, że przy korzystaniu z usług i technologii wymagającym przekazania Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich współpracujemy wyłącznie ze sprawdzonymi podmiotami, które gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem. Przekazanie danych osobowych takim podmiotom następuje na podstawie art. 45, 46-47 bądź 49 RODO.

10. Ma Pani/Pan prawo do:

 • 10.1. dostępu do swoich danych osobowych;
 • 10.2. sprostowania danych osobowych;
 • 10.3. usunięcia danych osobowych;
 • 10.4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • 10.5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • 10.6. bycia zapomnianym w wypadku gdy pozwalają na to inne przepisy prawa;
 • 10.7. otrzymania kopii danych;
 • 10.8. przenoszenia danych osobowych.

11. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu dot. przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO, w tym do celów marketingowych. Hotel może odmówić uwzględnienia sprzeciwu, gdy istnieją prawne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pani/Pana interesów, praw i wolności bądź istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Zgodnie z treścią art. 21 ust. 2 i 3 RODO uprawnienie do odmowy uwzględnienia sprzeciwu nie dotyczy przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

12. Powyższe uprawnienia może Pani/Pan realizować poprzez:

 • 12.1. Przesłanie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  Przesłanie wiadomości drogą pocztową na adres Hotelu – Sekretariat, Ul Sikorskiego 100, 43-100 Tychy.

13. W przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.